………………………………………………………………. ذخیره تصویر ……………………………………………………………….