۲۲ شهریور ۱۳۹۴
gal-474-1434870062-2296

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول