۲۲ شهریور ۱۳۹۴
gal-474-1434870062-2296

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش پنجم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش پنجم
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
8587685046507772917589208149

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش چهارم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش چهارم
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
13910425130059114_PhotoL

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش سوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش سوم
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
IMAGE635373154897854281

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب نوزدهم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم