۴ مهر ۱۳۹۴
IMAGE635373154897854281

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش چهارم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش چهارم
۱ مهر ۱۳۹۴
8587685046507772917589208149

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش سوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش سوم
۱ مهر ۱۳۹۴
gal-474-1434870062-2296

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش دوم
۲۳ شهریور ۱۳۹۴
IMAGE635373154897854281

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان ۸۹ -بخش اول

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و یکم ماه رمضان۸۹ – بخش اول