۲۵ مهر ۱۳۹۴
IMAGE635373154897854281

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش ششم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش ششم
۲۵ مهر ۱۳۹۴
13910425130059114_PhotoL

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش پنجم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش پنجم
۲۵ مهر ۱۳۹۴
8587685046507772917589208149

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش چهارم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش چهارم  
۲۲ مهر ۱۳۹۴
gal-474-1434870062-2296

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش سوم

سخنرانی ایت الله رسولی محلاتی شب بیست و سوم ماه رمضان ۸۹ -بخش سوم